WOB verzoek project Neck Zuid

Joey Voogd deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Wormerland

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Wormerland.

Geachte Gemeente Wormerland,

In het kader van een soort gelijk project dat wij willen ontwikkelen in de omgeving, verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten te verstrekken:

* Omgevingsvergunning project Neck Zuid
* Alle correspondentie tussen gemeente Wormerland en provincie Noord Holland die betrekking hebben tot project Neck Zuid
* Anterieure overeenkomst tussen BPD / gemeente Wormerland

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob, verzoek ik u mij de gevraagde documenten voor 14 mei 2021 toe te sturen.

Bij voorkeur ontvangen wij de stukken het liefst DIGITAAL.
Mocht dit niet kunnen, en worden er kosten in rekening gebracht voor het maken van kopieƫn, verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Hoogachtend,

Joey Voogd

Geachte heer Voogd,

De gemeente Wormerland heeft via een e-mailbericht van 20 mei 2021 uw
verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) ontvangen met
betrekking tot de volgende informatie/documenten:

* Omgevingsvergunning project Neck Zuid
* Alle correspondentie tussen gemeente Wormerland en provincie Noord
Holland die betrekking hebben tot project
Neck Zuid
* Anterieure overeenkomst tussen BPD / gemeente Wormerland

De gemeente Wormerland heeft echter de weg van elektronisch (mail of
fax)verkeer niet opengesteld voor het indienen van Wob-verzoeken.[1] Dit
betekent dat een Wob-verzoek niet per email- of faxbericht kan worden
ingediend. In het kader van de wet openbaarheid van bestuur kunnen wij uw
verzoek dan ook niet in behandeling nemen. Daarnaast verzoekt u ook de
termijn in acht te nemen en de documenten voor 14 mei 2021 toe te zenden.
Deze termijn is niet correct.

U wordt de gelegenheid geboden uw verzoek binnen twee weken na dagtekening
van dit bericht alsnog schriftelijk en met de juiste gegevens in te
dienen. De beslistermijn wordt hierdoor opgeschort tot het moment waarop
uw verzoek schriftelijk door ons is ontvangen.[2] Uw schriftelijk verzoek
moet zijn ondertekend.

Indien u niet binnen de gestelde termijn uw Wob-verzoek schriftelijk
indient, zal uw aanvraag worden geweigerd.[3]

Met vriendelijke groeten,
Gemeente Wormerland

[1] Artikel 2:15 eerste lid Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)
[2] Ingevolge artikel 4:15, eerste lid, aanhef en onder a, (Awb) wordt de
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort met ingang van de
dag na die waarop het bestuursorgaan de aanvrager krachtens artikel 4:5
uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop die aanvraag is
aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
[3] Ingevolge artikel 4:5, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene
wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan het bestuursorgaan besluiten de
aanvraag niet te behandelen, indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk is
geweigerd op grond van artikel 2:15, mits de aanvrager de gelegenheid
heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde
termijn aan te vullen.

Wilt u reageren op deze e-mail?
Laat dan de onderstaande referentie staan.
mzrdref6ovphgichafqj3b8tqo45iybeo26ibn68b6rfe04ferdrzm

-----
Bezoekadres Koetserstraat 3, 1531 NX Wormer
Algemeen nummer 075 651 21 00
Website [1]https://wormerland.nl

References

Visible links
1. https://wormerland.nl/