WOO verzoek n.a.v. ander WOO verzoek

Levi Hogendoorn deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders
van de Gemeente Bodegraven Reeuwijk
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Bodegraven, 23-12-2022
Betreft: WOO verzoek interne en externe communicatie m.b.t. WOO verzoek Dhr Hogendoorn 9 Juni 2022

Geacht College,
Op 9 Juni 2022 heb ik een WOO verzoek gedaan. Door toedoen van uw ambtelijke organisatie geeft u wederom aan dat dit aanzienlijk langer duurt dan gesteld in de WOO. Vandaag een brief ontvangen van u (kenmerk Z/22/131543/DOC-22282535) waarin u aangeeft dat ik op zijn vroegst alleen een besluit kan verwachten medio Januari 2023. Hierdoor wordt mij wederom een inspraak ontnomen voordat het WKO Weideveld op de Gemeenteraadsvergadering staat. Dit is al gebeurd in December en dreigt nu wederom te gebeuren in Januari. Daarom doe ik u nu het volgende WOO-verzoek.

Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concept)-verslagen,
berichten, e-mails, correspondentie, notulen, notities, rapporten,
onderzoeken, evaluaties, analyses, adviezen, resultaten en rapportages)
over de periode tussen 7juni 2022 en heden die betrekking hebben
op mijn WOO-verzoek binnen en tussen de ambtelijke organisatie, College, Gemeente-Secretaris en/of Burgemeester.

Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concept)-verslagen,
berichten, e-mails, correspondentie, notulen, notities, rapporten,
onderzoeken, evaluaties, analyses, adviezen, resultaten en rapportages)
over de periode tussen 7 juni 2022 en heden die betrekking hebben
op mijn WOO-verzoek tussen elke vorm van ambtenaar en externe partijen en personen. Waarbij ik bij name noem:
• RPR Stakeholder waarbij in het bijzonder met Dhr Rijntjes (directeur RPR Srakeholders)
• Eteck en alle aanverwante bedrijven en personen waarbij in het bijzonder Dhr Frolich en Mevr. de koning benoemd worden.
• DWA
• KWA
• De Bok Roijers Gasseling Advocaten ( belangenbehartiger Eteck)
En alle overige externen die enige communicatie hierover hebben gehad.

Alle overige stukken die betrekking hebben op dit WOO verzoek.
- Zoals juridisch advies bij La Gro Geelkerken Advocaten
- Het vragen van zienswijzes bij externen.
- Welke documenten na een zienswijze van externe niet verstrekt worden of zijn.
etc

Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen.

Gezien de omvang van het WOO verzoek, en ik bekend ben met de door u al dan niet bewuste toegepaste vertragingstechnieken, doe ik u de handreiking om als eerste fase alleen alle communicatie tussen ambtenaren en Eteck met mij te delen. In mijn optiek is dit binnen 6 weken goed mogelijk. Hierover hoeven we dus niet vooraf overleg te voeren en kunt u als overheid gelijk aan de gang met de uitvoering aan de

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf (telefonisch of schriftelijk) op de hoogte te brengen. U mag het ook digitaal aanleveren

Met vriendelijke groet,

L Hogendoorn
Madelief 6
2412 AJ Bodegraven
[email address]
0615389215

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

1 bijlage

  • Attachment

    Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake WOO verzoek n.a.v.ander WOO verzoek.html

    5K Download

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 23 december 2022 van uw bericht van
23 december 2022 over WOO verzoek inzake alle documenten die betrekking
hebben op mijn WOO-verzoek met zaaknummer Z/22/131543, betreft WKO
Weideveld, in de periode 7 juni 2022 tot heden. Uw bericht is door ons
geregistreerd onder kenmerk DOC-22285136.

Voor de volledigheid delen wij u mee dat uw bericht in behandeling is
genomen onder zaaknummer Z/22/143042.

Uiterlijk na zes weken ontvangt u van ons een eerste reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Dit bericht is automatisch opgesteld en daarom niet ondertekend.
 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze dienstverlening? Bespreek uw ervaring
met mevrouw I. Stolk bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via
e-mailadres [Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vraag e-mailadres].

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Geachte heer Hogendoorn,

 

Bij brief van 19 januari 2023 hebben wij de beslistermijn van uw
Woo-verzoek d.d. 23 december 2022 verdaagd.

U bent hierover schriftelijk geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

Namens deze,

Team Juridische Zaken

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

1 bijlage

Geachte heer Hogendoorn,

 

Wij hebben uw Woo-verzoek beantwoord.

Daarmee is uw verzoek afgehandeld.

 

 

College van burgemeester en wethouders gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

Namens dezen,

Team Juridische Zaken
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0172 522 522
[1]Afbeelding met tekst, illustratie Automatisch gegenereerde beschrijving

[2]www.bodegraven-reeuwijk.nl

 

References

Visible links
2. http://www.bodegraven-reeuwijk.nl/